Adec Global subministra els àrids siderúrgics en la rehabilitació de la A2

Categories: Adec Global.

El Ministeri de Foment va aprovar les mescles bituminoses produides per ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN a partir de l'àrid siderúrgic d'Adec Global. En el cas de la capa de rodament es va emprar una mescla del tipus BBTM11B i per a la capa intermèdia una de tipus AC22BIN 50/70S.
Read More