La idea innovadora que esdevé la norma.

Nova Nota Tècnica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre l’ús de l’àrid siderúrgic en ferms i paviments

El fruit del nostre treball, desenvolupat durant els últims deu anys, per a regularitzar l’ús de l’àrid siderúrgic en aplicacions del PG3 com ara zahorres, microaglomerats en fred, mescles bituminoses tipus formigó bituminós, mescles bituminoses per a capes de rodadura, mescles bituminoses tipus SMA i paviments de formigó, va arribar el passat 23 de desembre en una Nota Tècnica (NT 3/2020) publicada pel Ministerio de Transportes, Mobilidad y Agenda Urbana (MITMA).

A més de l’evidència de tractar-se d’un àrid d’alta qualitat que compleix les prescripcions tècniques requerides per a cada aplicació, fomenta la sostenibilitat i la cura del medi ambient sent un clar exemple representatiu per a la iniciativa de l’economia circular.

Des d’Adec Global volem agrair el suport i el treball realitzat per Enginyeria Parma i la Direcció Tècnica de la DGC del MITMA, perquè aquest projecte s’hagi convertit en una realitat.

Per: Adec Global