Adec Global subministra els àrids siderúrgics en la rehabilitació de la A2

Concretament en l’estructura superficial del paviment de la PK530+00 al 576+00 LP Lleida-Igualada-Esparreguera.

El passat mes d’agost l’empresa ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN va ser la responsable de dur a terme diversos treballs en ambdues direccions de la via. La rehabilitació de la carretera era necessària degut al mal estat en el que es trobaven la capa de rodament i la capa intermèdia. Aquestes no estaven en optimes condicions per a garantir una bona conducció i per tant, per a respondre amb la màxima seguretat i el mínim impacte mediambiental.

El Ministeri de Foment va aprovar les mescles bituminoses produides per ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN a partir de l’àrid siderúrgic d’Adec Global. En el cas de la capa de rodament es va emprar una mescla del tipus BBTM11B i per a la capa intermèdia una de tipus AC22BIN 50/70S.

En reiterades ocasions, el ministeri ha pogut comprovar els bons resultats de l’àrid siderúrgic en aquest tipus de construccions. Degut a la seva gran qualitat, la màxima institució pública estatal segueix recolzant i invertint en aquest tipus d’àrids en les vies de tràfic pesat. Aquesta mescla bituminosa es considera categoria T00 amb una intensitat mitjana de vehicles pesats (IMDp) igual o major a 4000, la més exigent de les categories.