Infraestructures de la Generalitat de Catalunya aposta amb Adec Global per la qualitat i el medi ambient

El seguiment de les propietats dels àrids siderúrgics a la C-17 durant tres anys constata l’augment de qualitat i de l’eficiència que suposa l’ús d’aquests àrids en comptes dels àrids convencionals. L’estudi també valora la reducció de l’impacte ambiental que representen els àrids d’Adec Global.

L’any 2012 s’iniciava un projecte que plantejava l’execució de dos ramals experimentals de mescla bituminosa de tipus BBTM 11B amb àrids siderúrgics i dos més amb àrids porfídics o convencionals a l’enllaç de les carreteres C-17 i N-150. L’acció va ser projectada per Infraestructures de Catalunya amb l’aprovació de la Dirección General de Carreteras.

L’objectiu del projecte integrava des del començament una fase de seguiment posterior a les obres per comparar els resultats que ofereixen els dos tipus d’àrids pel que fa a les propietats de la macro-textura superficial i a l’índex de fregament transversal durant un període de 36 mesos.

L’informe realitzat per l’Enginyeria d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, sobre l’acompliment i seguiment tècnic dels dos tipus de mescles asfàltiques durant tres anys, verifica els excel·lents resultats de la mescla bituminosa d’àrids siderúrgics, que presenta millors característiques en relació a la macro-textura i l’índex de fregament transversal que els àrids convencionals.

El subministrament dels àrids siderúrgics utilitzats en les obres dels trams iniciades el febrer de 2013 anava a càrrec d’Adec Global, l’única planta de reciclatge de residus provinents dels forns d’arc elèctric de Catalunya que ofereix aquest tipus d’àrid. Les obres comptaven també amb la participació de la Universitat Politècnica de Catalunya i de Pabasa, encarregades del disseny de la mescla i de la fabricació i aplicació d’aquesta, respectivament.

La valoració dels àrids siderúrgics en aquest projecte representa una millora en la qualitat de les mescles bituminoses que utilitzarà Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, que ha modificat el seu Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PGI-10) per incorporar la utilització de l’àrid siderúrgic en les seves mescles bituminoses.

L’alta duresa, la bona afinitat amb el betum, la reducció d’emissions de CO2, el reciclatge  o la sostenibilitat són alguns dels atributs que a partir d’ara formaran part de la firma d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. Es tracta doncs, d’una aposta clara i de suport pels projectes de caràcter sostenible i d’alta qualitat.

Seguiment de l'aplicació de la mescla asfàltica amb àrids siderúrgics

Figura 1
Inici de l’aplicació de la mescla asfàltica amb àrids siderúrgics.

Figura 2
Aspecte de la mescla asfàltica siderúrgica després de l’estesa.

Figura 3
Secció del ramal estesa i compactada.

Figura 4
Aspecte del ramal amb mescla asfàltica siderúrgica finalitzada.

Resultats dels dos tipus d'àrids dos anys després

Figura 5
Aspecte després de dos anys de la mescla amb
àrids siderúrgics (núcli extret de la C-17)

Figura 6
Aspecte després de dos anys de la mescla amb
àrids porfídics (núcli extret de la C-17)

Figura 7
Aspecte de la mescla amb àrids siderúrgics després d’assajar.

Figura 8
Aspecte de la mescla amb àrids porfídics després d’assajar.