Aquest any Adec Global l’ha feta grossa

L’obra més gran d’Adec Global, la modificació superficial de l’ Autovia A-2

L’objectiu principal de l’actuació és la millora de l’autovia A-2, concretament de les zones amb enfonsaments, alts valors de deflexió i trencaments a les capes de mescla. Aquests trams són els d’alta sinistralitat.

L’aportació d’Adec Global és clau per a la millora de l’estat actual de l’autovia. És per això que fa un parell de setmanes vam començar amb els primers trams d’asfaltat de la capa de rodadura de l’obra. Amb aquest projecte s’assolirà una rehabilitació “puntualment estructural” i superficial del ferm.

El tipus de trams de carretera corresponen a una secció de calçades separades, amb doble sentit de circulació, trams de dos i tres carrils i vorals de 2,5m a l’exterior i 1m a l’interior per a cada calçada.

La capa de rodadura és un recrescut de 3 cm amb mescla bituminosa BBTM 11B on s’ha incorporat el 100% de l’àrid gruixut amb àrid siderúrgic d’Adec Global per a una categoria de trànsit pesat T00.

La longitud total de calçada d’aquest projecte amb doble sentit de circulació ascendeix a uns 95 kms de capa de rodadura amb categoria de trànsit pesat, convertint-se en l’obra més gran realitzada fins a aquests moments amb àrid siderúrgic, gràcies a la confiança que el Ministeri de Foment diposita en els nostres àrids de forma ja habitual.

L’estès de la capa de rodadura ha estat realitzat per la UTE EIFFAGE-RUBAU-PABASA, totes elles amb reconeguda experiència dins el sector de l’asfalt i alguna d’elles client habitual dels nostres àrids siderúrgics en altres trams de carretera, assolint sempre resultats molt satisfactoris, fet que ha consolidat la total confiança per part d’aquesta empresa en l’aplicació dels nostres àrids siderúrgics en aquest tipus de carreteres de màxima exigència.

“Seguim incorporant àrid siderúrgic a la nova capa de rodadura de l’autovia A-2”

“Rehabilitació superficial i puntualment estructural del ferm a l’autovia A-2, PP. KK. 530 + 722 al 580 + 000, tram: LP amb Lleida Esparreguera (província de Barcelona)”

Igualada

Collbató (Bruc)