PABASA EUROASFALT incorpora l’àrid siderúrgic a les seves capes de rodadura de tipus MICROPAB-UF

La constructora d’obra pública PABASA EUROASFALT, incorpora l’àrid siderúrgic en les capes de rodadura de tipus MICROPAB-UF.

La mescla de tipus MICROPAB-UF és una mescla discontinua en calent dissenyada per estendre’s en capes ultrafines (de 1,0 a 1,5 cm.). Aquesta, ofereix unes excel·lents característiques superficials en els ferms que encara mantenen la capacitat portant, alhora que millora la regularitat superficial del ferm existent.

La utilització d’àrids d’alta qualitat i el disseny de la mescla confereixen a les capes una elevada macrotextura i microtextura, acció que permet generar una elevada resistència al lliscament (fricció) tot millorant el seu comportament en condicions de pluja i reduint el risc d’aquaplaning i de cortines d’aigua.

La incorporació dels betums modificats i el seu major contingut respecte a les mescles discontínues convencionals, milloren les vies fent-les més resistents a la fissuració i a l’acció abrasiva del tràfic, tot dotant-les d’una major elasticitat i millor comportament en la fatiga i l’envelliment.

Aquestes mescles milloren les condicions de seguretat i comoditat dels usuaris de les vies i alhora són més eco-eficients, ja que redueixen el consum de combustibles i les emissions de CO2 respecte a altres mescles. A més, al tenir una dotació per unitat de superfície més baixa, es redueix el consum de matèries primeres de forma clara i eficaç. També són mescles de caràcter sonoreductor, és a dir, amb una considerable reducció del soroll, entre 3 i 5 dB respecte a les mescles convencionals.

El disseny de la nova mescla MICROPAB-UF AS, amb la incorporació a l’esquelet mineral de la fracció d’àrid gruixut procedent de la valorització d’escòries siderúrgiques, millora el comportament mecànic de la via. A més genera una capa de gran durabilitat que manté les seves característiques superficials, microtextura i macrotextura, al llarg del temps, reduint les necessitats de manteniment i preservant el medi ambient. En definitiva, es tracta d’un tractament superficial d’altes prestacions principalment indicat pel manteniment d’infraestructures viàries.