CERTIFICACIONS I LEGISLACIÓ

 

ADEC GLOBAL és una empresa de valorització d’escòries siderúrgiques i runes de la construcció que està autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya com a gestora de residus amb codi E-1190.10.

La nostra activitat està regida pel decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d’escòries siderúrgiques, i el decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

Els nostres processos i instal·lacions compleixen tots els requisits i controls mediambientals certificats per la TÜV Rheinland.

Els productes que valoritzem i el sistema de control productiu de la nostra planta han estat analitzats i auditats per CECAM i LGAI Technological Center, S.A. com a laboratoris acreditats per ENAC, i compten amb el certificat CE 0370-CPD-1155 de qualitat per les següents normes:

• EN 12620:2002 + A1:2008, referent a àrids per formigó.

• EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004, referent a àrids per mescles bituminoses i tractaments superficials per carreteres, aeroports i altres zones pavimentades.

• EN 13242:2002 + A1:2007, referent a capes granulars i capes tractades amb conglomerants hidràulics pel seu ús en capes estructurals de ferms.