Els millors aterratges amb els nostres àrids.

AENA empra novament l’àrid siderúrgic a les pistes de l’Aeroport de Barcelona.

El passat mes de febrer AENA va realitzar una regeneració del paviment del creuament de les pistes 02/20 i 07/25 a l’Aeroport de Barcelona. La superfície regenerada va ascendir a un total de 8700 m2 amb una mescla bituminosa del 100% de l’àrid de la fracció gruixuda elaborada amb àrid siderúrgic.

La utilització de l’àrid siderúrgic a les pistes de l’Aeroport de Barcelona es consolida com a alternativa d’ús a l’àrid natural.

AENA ha demostrat, un cop més, la seva total confiança en les mescles bituminoses realitzades amb àrid siderúrgic, per a pistes que requereixen la màxima qualitat dels àrids, fet que enforteix i constata la gran qualitat dels nostres àrids siderúrgics en aplicacions asfàltiques.

Les mescles bituminoses emprades per a la realització del tram han estat les següents:

· 4 cm de mescla bituminosa tipus BBTM 11 A BM3C amb fibres i àrids siderúrgics en la totalitat de la fracció gruixuda.
· 4 cm de mescla bituminosa tipus AC 16 BIN amb pedra calcària.

La fórmula ha estat dissenyada amb el 100% de l’àrid gruixut, emprant l’àrid siderúrgic d’Adec Global. La mescla va ser estesa per l’empresa ELSAN Asfaltos y Construcciones S.A., consumidor habitual dels nostres àrids siderúrgics a totes les seves obres d’asfaltat, especialment a les més exigents pel que fa als requisits tècnics.